Missie van HBC de Wereldwijzer

HBC de Wereldwijzer is gericht op de groei en ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen. Deze kinderen hebben een ander type onderwijs nodig om tot bloei te komen. Ons uitgangspunt is om te werken vanuit relatie, competentie en autonomie.

Ons professionele team van leerkrachten hebben affiniteit en kennis van deze groep en bieden zorg en ondersteuning waar nodig. Er wordt ingespeeld op de specifieke onderwijsbehoeften van de kinderen. Zowel kinderen als ouders worden betrokken bij het vaststellen van leerdoelen en onderwijsbehoeften. In samenwerking met de leerkracht wordt er gewerkt vanuit een persoonlijk leerplan met bijzondere aandacht voor de werking van de mindset. Zo krijgen ook deze kinderen de kans om te groeien in vaardigheden die zij nodig hebben in een rijke, uitdagende leeromgeving.

Onze school hanteert drie hoofdingrediënten: Leren denken, leren leven en leren leren (autonomie, relatie en competentie). Dit doen we vanuit een hoofd-hart-en handen overtuiging.

Onze visie op HB onderwijs

 • Leren leven

  Wat zijn mijn sterke kanten en hoe ga ik om met mijn minder sterke kanten?

  Dit zelfinzicht zorgt ervoor dat communiceren met anderen makkelijker gaat, net als samenwerken en het aangaan van vriendschappen. Het zelfvertrouwen van deze kinderen is vaak behoorlijk ondermijnd door het gevoel ‘anders’ te zijn of geen aansluiting te kunnen vinden. Leren leven is geen apart vak maar wordt vaak in de groep, of waar nodig individueel, als een onderwerp van gesprek aangehaald. We werken van zelfvertrouwen naar zelfstandigheid en vanuit daar naar zelfverantwoordelijkheid. 

  We bieden extra lessen waarbij we ons bewust focussen op een evenwichtige rolverdeling die je aanleert tijdens het samenwerken en een realistische, maar positieve houding ten opzichte van jezelf. De stem van onze leerlingen is daarbij cruciaal. Vanuit autonomie werken we bijvoorbeeld met klassenvergaderingen waardoor kinderen op allerlei vlakken verantwoordelijkheid krijgen en eigenaarschap oefenen.

 • Leren denken

  Hiermee bedoelen we het reflecteren op en ontwikkelen van denkvaardigheden als analytisch, creatief en kritisch denken. Door projecten uit wereldoriëntatie, eigen gekozen projecten en het doen van onderzoek worden denkvaardigheden geoefend. Ook draagt dit bij aan het zelfinzicht van de kinderen. Reflectie en feedback op jezelf en elkaar helpt om de groei van deze vaardigheden te bevorderen.

  Tevens leren kinderen dat niet elke denkwijze hetzelfde is. De invalshoek van een HB’er kan anders zijn, maar hoef je om die reden niet aan te passen. We bieden handvatten door kennis en begrip te kweken over de intensiteiten die bij veel kinderen een grote rol spelen. Kinderen leren beter met zichzelf en de ander om te gaan, omdat ze ook gaan begrijpen hoe hun denkproces werkt.

 • Leren leren

  We werken met leerlijnen gebaseerd op data en onderwijsbehoeften van het kind in een omgeving met gelijkgestemden. Door groepsdoorbrekend te werken bieden we reguliere lesstof aan op een alternatieve wijze. Deze wordt gecompact qua lestijd, gedifferentieerd op eigen niveau en waar mogelijk digitaal ondersteund. Kinderen kunnen versneld door lesstof gaan en wanneer doorlopen, gaan we samen in overleg over naar alternatieven. 

  Op HBC de Wereldwijzer is er veel aandacht voor wereldoriënterende vakken. We stimuleren kinderen onderzoekend en ontwerpend te leren en geven kinderen middelen, ruimte en tijd om antwoorden te vinden op hun eigen vragen. 

  Reguliere leerstof wordt aangevuld met vakken die niet in het basisschool curriculum voorkomen en prikkelen en dagen uit om te gaan leren. Kinderen krijgen strategietraining en er is ruimte voor het werken aan projecten vanuit eigen interesse en het doen van dingen met je handen/lijf op ons leerplein. Door de inhoud en niveau passend te maken voor leerlingen is de kans groot dat zij met de juiste ondersteuning en aandacht voor de mindset, executieve vaardigheden gaan ontwikkelen die nodig zijn bij het opdoen en toepassen van kennis. 

  Mocht een kind behoefte hebben aan extra ondersteuning is er altijd een mogelijkheid om een specialist in te schakelen. 

Leerplein

Het leerplein, opgeleverd in 2019, vormt ook wel ‘het hart’ van ons onderwijs van wat we vormgeven met onze handen. We hebben o.a. een hoek voor leren met de Lego-lijn, een keuken waarin geëxperimenteerd kan worden, een muziekhoek waarin leerlingen zich in de breedste vorm van het woord kunnen bezig houden met beeld en geluid, een digibieb én een creatieve hoek. Op deze manier houdt HBC de Wereldwijzer zich extra bezig met de ontwikkeling van vaardigheden en executieve functies.

Ook ouders zijn van harte welkom bij het begeleiden van onze talentenmiddagen op ons leerplein. Ouders kunnen tevens met een specifiek talent of uitgebreide kennis over een onderwerp dit aan ons kenbaar maken. Wellicht wil je deze kennis en enthousiasme over het onderwerp waar jouw talent ligt, overbrengen op onze leerlingen door middel van bijvoorbeeld een workshop.

Juf Carla

Binnen de Wereldwijzer denken we graag in mogelijkheden en kansen!

- Carla Blankenstijn (Teamleider)

Educatief partnerschap

Voor een optimale begeleiding van leerlingen is de input van ouders en leerlingen erg belangrijk. Regelmatig terugkerende, transparante gesprekken helpen, naast de data die op school worden verkregen, om de voortgang van leerlingen in kaart te brengen. Daarnaast vormen deze gesprekken een bron van informatie om een passend en persoonlijk leerplan voor de leerling te maken. 

Wij zien ouders als verantwoordelijke voor de opvoeding en wij als school mogen hierin meedenken. School is eindverantwoordelijk voor het onderwijs, maar wij vragen ook ouders en kinderen om met ons mee te denken.

Onderwijs Anders Organiseren

HBC de Wereldwijzer maakt gebruik van de denktank ‘Onderwijs Anders Organiseren’. Het reguliere leerstofjaarklassensysteem is hiermee losgelaten waardoor er zoveel mogelijk passend onderwijs geboden kan worden waarbij het kind centraal staat. 

Middels deze methode werken wij met gecombineerde vakochtenden voor de leerjaren 5 t/m 8. Dit houdt o.a. in dat elke ochtend één vak centraal staat zoals rekenen, taal, lezen of spelling. Er is een instructieplek, een stilwerkplek, beweeggangen en een leerplein aanwezig wat een vast onderdeel is van de werkruimte. 

Voordelen van een vakochtend is dat de leerkracht een specialistische taak heeft en daarmee de kwaliteit zowel gewaarborgd als vergroot is. 

Een kijkje in onze groepen

Momenteel hebben we 4 groepen waarin onze leerlingen worden onderverdeeld. Deze groepen heten: Europa, Afrika, Azië en Oceanië.

De kinderen worden verdeeld in de leeftijdcategorie 5-8 jaar (groep Europa), 8-9 jaar (groep Afrika) en 10-12 jaar (groep Azië en Oceanië). We kijken altijd zorgvuldig waar kinderen het beste passen en betrekken daarbij de input van ouders, de kinderen en de leerkrachten. In dit proces is de uitgebreide aanmeldprocedure doorslaggevend.

Onze groepen

 • Europa

  Een kijkje in Europa.

  Ga je mee op reis in groep Europa? Een dag in groep Europa begint met een begroeting door juf Chantal of juf Naomi bij de deur. Vanaf 8:20 uur komen de kinderen binnen, zodat we de dag om 8:30 uur kunnen starten. Op woensdag is er tussen 8.15 en 8.30 een inloop waarbij ouders in de klas mogen kijken en waarbij kinderen kunnen laten zien waar ze mee bezig zijn.

  De dag start afwisselend met de kring, gym of een bordsessie.

  Groep 3 heeft in de ochtend een rooster waarbij er dagelijks aandacht is voor veilig leren lezen, rekenen en schrijven. De kinderen gaan hier binnen een thema mee aan de slag. Daarnaast spelen we nog regelmatig in de hoeken die binnen thema aansluiten.

  Groep 4 en 5 draaien mee met het rooster voor Onderwijs Anders Organiseren en elke dag staat er in de ochtend een ander vak centraal. Maandag is de Blink/PLDdag , dinsdag is de rekendag, op woensdag is de taaldag, op donderdag is de spellingsdag en op vrijdag hebben we de leesdag. Bij PLD werken we aan onze zelfgekozen leerdoelen.

  Daarnaast is er elke dag in de middag een ander aanbod. Dit varieert van vreemde talen/Engels en van spelles tot talentmiddag.

  Twee keer per dag spelen we samen met de andere groepen van het HBC buiten.

 • Afrika

  Een kijkje in Afrika.

  In Afrika zitten de kinderen in de leeftijdsgroep van groep 5 en 6. Op maandag en dinsdag staat juf Saskia voor de groep en op woensdag, donderdag en vrijdag juf Ramona.

  De dag start afwisselend met de kring, een les sova of een bordsessie volgens stichting Leerkracht.

  Groep Afrika draait mee met het rooster voor Onderwijs Anders Organiseren en elke dag staat er in de ochtend een ander vak centraal. Maandag is de Blink/PLDdag (werken aan Persoonlijke Leer Doelen, zoals: ‘hoe speel ik een liedje op mijn gitaar?’ of ‘hoe kan ik er voor zorgen dat ik me beter kan concentreren?’)  , dinsdag is de rekendag, op woensdag is de taaldag, op donderdag is de spellingsdag en op vrijdag hebben we de leesdag.

  Tijdens de vak-dagen wordt de stof gecompact. Aan de hand van een ’test jezelf’ bepalen we het startniveau en werken aan de onderdelen die we nog lastig vinden. In de weektaak kunnen de kinderen aan de slag met de verrijking en verdieping.

  Op dinsdagmiddag hebben we vreemde talen en spreekt Afrika Engels en naar keuze Spaans/Frans/Italiaans/Duits. Woensdag- en vrijdagmiddag werken we met onze handen tijdens talentmiddag en spelles. Op donderdagochtend hebben we AVO/CVO.

  Op woensdag en vrijdag hebben we gym van meester Adam.

  Tussen al deze vakken door wordt er veel aandacht besteed aan groepsvorming en wat het inhoud om hoogbegaafd te zijn en trainen we de executieve functies.

 • Azië

  Welkom in Azië!

  Een dag in groep Azië begint met een begroeting door juf Hilde of juf Bianca bij de deur. Juf Bianca is er op dinsdag en de andere dagen is juf Hilde in de klas. Vanaf 8:20 uur komen de kinderen binnen zodat we de dag om 8:30 uur kunnen beginnen. 

  De dag start afwisselend met een gezamenlijk moment. We beginnen de ochtend met een nadenkertje. Bijvoorbeeld een ‘som van de dag’ of het ‘raadsel van de dag’. Op deze manier is iedereen geprikkeld en kunnen we daarna fris aan de slag. Hierna gaan we uiteen in niveaugroepen om aan de diverse vakken te werken. Elke dag staat er een ander vak centraal. Maandag is de Blink/PLDdag , dinsdag is de rekendag, op woensdag is de taaldag, op donderdag is de spellingsdag en op vrijdag hebben we de leesdag. Tussendoor zijn er steeds momenten waarop we als stamklas weer bij elkaar komen voor bijvoorbeeld een pauzemomentje.   

  Op dinsdagmiddag hebben we vreemde talen en spreekt Azië Engels en naar keuze Spaans/Frans/Italiaans/Duits. Woensdag- en vrijdagmiddag werken we met onze handen tijdens talentmiddag en spelles. Op donderdagochtend hebben we AVO/CVO. Ook op deze momenten werken we groepsdoorbrekend. Zo leren we van en met elkaar en spreken we elkaars talenten aan! 

  Op woensdag en vrijdag hebben we gym van meester Adam.

  In Azië hebben we het graag gezellig met elkaar en houden we van kletsen, maar er wordt ook heel hard gewerkt. En kennen jullie Grej Of The Day al? Daar zijn we ook dol op in onze groep. Grej is Zweeds voor ‘ding’. Het is dus letterlijk het ‘ding van de dag’. De leerlingen krijgen een raadsel waarvan ze nieuwsgierig worden, en daarop volgende krijgen ze een korte microles over een bepaald onderwerp. Dit kan gaan over een belangrijk persoon, een bekende plaats, een gebeurtenis etc. 

 • Oceanië

  Ontdek met ons Oceanië!

  Een dag in groep Oceanië begint met een begroeting door meester Mark of juf Carla bij de deur. Vanaf 8:20 uur komen de kinderen binnen zodat we de dag om 8:30 uur kunnen starten.

  We werken met methodes, maar kijken bij elke les of en hoe we deze zo kunnen ombouwen zodat we een rijke en uitdagende leeromgeving bieden voor de leerlingen. Dit resulteert er in dat er geregeld lessen zijn waarbij de werkboeken in de kast blijven, we het doel van de les pakken en kiezen voor een verwerking die motiveert en inspireert.

  Wekelijks gaan de leerlingen van Oceanië die zich hiervoor opgegeven hebben als tutor naar groep Europa. Hier lezen ze samen met leerlingen van groep 3/4.
  Andere leerlingen werken op dat moment aan de organisatie van de schoolbibliotheek, ze geven dit helemaal zelf vorm. We hebben inmiddels heuse biebpasjes met een bijbehorend uitleensysteem.

  Groep Oceanië is de stamgroep van groep 8.

  In het kader van de groepsvorming gaan wij aan het begin van het schooljaar op kamp. De leerlingen leren elkaar op die manier beter kennen in een korte periode. In de activiteiten die gedaan worden is veel afwisseling zodat er veel mogelijkheden zijn om ieders kwaliteiten tot uiting te laten komen.

  Naast de doelen die ook gesteld worden in de andere groepen van het HBC, zijn er in Oceanië ook een aantal doelen die specifiek gericht zijn op de overgang naar het VO.

  We gaan op bezoek bij een aantal VO scholen en hebben het in de klas geregeld over het VO. Zo komt deze “ver van mijn bed show” geleidelijk aan dichterbij en werken we naar een zo vloeiend mogelijke overgang toe.

  Begin groep 8 stelt elke leerling minimaal één doel voor zichzelf waar hij/zij in het laatste leerjaar van de basisschool aan wil werken. Dit verschilt sterk per leerling. We zien dat dit de leerlingen helpt om zichzelf te motiveren.

  We sluiten het jaar af met een musical oid, het is heel gaaf om te zien hoe de rolverdeling als automatisch gaat en iedereen op zijn eigen manier een bijdrage levert aan dit afsluitende onderdeel van groep 8.