Past onze werkwijze bij jou en je kind? En voldoet jouw kind aan de juiste aanmeldingscriteria? Uiteraard geven we graag een rondleiding en vertellen we vrijblijvend over de gang van zaken bij ons op de Wereldwijzer. Voor vragen, een gesprek en een rondleiding kun je contact opnemen met Carla Blankenstijn, directrice van HBC de Wereldwijzer, bereikbaar via tel. 0113 – 27 02 07 of via onze pagina Kennismaken. U kunt hier het formulier vinden wat nodig is voor de toelatingsprocedure.

Je ontvangt dan een uitnodiging voor een gesprek en een rondleiding door de school. De definitieve inschrijving gaat via een (digitaal) inschrijfformulier. Deze ontvang je na het kennismakingsgesprek via de mail, of, indien gewenst, op papier via de directeur.

Het hele schooljaar door kunnen kinderen worden aangemeld en ingeschreven. Het is bij HBC de Wereldwijzer ook mogelijk om in groep 3 in te stromen. Wij hanteren hiervoor aanmeldingscriteria.

Wij hanteren twee instroommomenten: na de zomervakantie en na de kerstvakantie. Zo bewaren we de rust en regelmaat ook voor de andere kinderen. Er is ruimte voor uitzonderingen. Kinderen die zijn aangemeld krijgen wel de kans om eerst een dagdeel te komen kijken en de sfeer te proeven voor ze worden aangemeld.

Richtlijnen aanmelding

 • Instroommoment

  Instroom is mogelijk vanaf leerstoflijn groep 3, leeftijd 5 jaar.

 • Hoge IQ

  De leerling moet beschikken over een hoge intelligentie. Hierbij wordt een IQ van 130 of hoger gehanteerd, rekening houdend met de bijbehorende betrouwbaarheidsrange (ondergrens is 125). Hiervoor moet een intelligentieonderzoek overlegd worden wat niet ouder is dan twee jaar.

 • Hoge scores

  De leerling heeft bij voorkeur hogere scores behaald op toetsen uit het leerlingvolgsysteem voor Rekenen/Wiskunde en Begrijpend Lezen.

 • Vermoeden onderpresteren

  Bij leerlingen waarvan vermoedens zijn van onderpresteren, wordt door de psychologe nagegaan of deze vermoedens gefundeerd zijn.

 • Aangepast aanbod

  De leerling heeft in principe een aangepast aanbod gehad op de eigen school.

 • Uitdaging & interesses

  De leerling heeft veel uitdaging nodig en heeft bovenmatige interesses.

 • Onderwijsbehoeften

  De school kan niet voldoende tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van deze leerling.

 • Beperkingen

  Instroom is mogelijk wanneer de leerling geen (gedragsmatige)beperkingen heeft, waardoor het onderwijs aan medeleerlingen in het geding komt. Wanneer er gefundeerde redenen zijn om aan te nemen dat gedrag veroorzaakt wordt door een onvoldoende passend aanbod op de huidige school, kan een plaatsing onder voorwaarden op het hoogbegaafdheidscentrum overwogen worden door de toelatingscommissie.

 • Begeleiding

  Wanneer blijkt dat een leerling in de bovenschoolse hoogbegaafdheidsvoorziening niet goed kan worden begeleid, zal samen met de ouders worden gezocht naar een andere, wel passende vorm van onderwijs.

 • Maximale groepsgrootte

  De maximale groepsgrootte is 16-20 leerlingen. Wanneer deze groepsgrootte wordt bereikt kunnen er tijdelijk geen nieuwe leerlingen worden aangenomen. Deze leerlingen zullen op de wachtlijst worden geplaatst op volgorde van datum van binnenkomst middels het aanmeldformulier.